regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU BIURO PRAWNE ADAM WALAS

 

Postanowienia ogólne

1.      Sklep „Walas-legal” działający pod adresem walas-legal/sklep jest internetowym sklepem, prowadzonym przez przedsiębiorcę działającego pod firmą Biuro Prawne Adam Walas, NIP: 8361795551,

2.      Sprzedaż produktów oferowanych w sklepie przez Biuro Prawne Adam Walas  odbywa się wyłącznie przez Internet, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3.      Następujące wyrażenia, użyte w niniejszym Regulaminie, oznaczają:

a.         dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

b.         dokument sprzedaży – dowód zakupu w formie paragonu lub faktury;

c.         formularz zamówienia – wzór dokumentu określającego szczegóły zamówienia udostępniony na stronie internetowej sklepu i wypełniany przez Klienta podczas składania zamówienia;

d.         Klient – każda osoba korzystająca z usług sklepu Biuro Prawne Adam Walas ;

e.         Kodeks cywilny – Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. z 16 maja 2019 r., Dz.U. 2019 poz. 1145);

f.        Konsument – klient, będący osobą fizyczną, który zawarł z umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

Sposób i warunki realizacji zamówienia

1.      Zamówienia można składać przez całą dobę za pośrednictwem strony internetowej Biuro Prawne Adam Walas .

2.      Informacje o produktach dostępne na stronie Internetowej sklepu nie są ofertą w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

3.      Klient zostaje powiadomiony o przyjęciu zamówienia do realizacji w wiadomości e-mail przesłanej na adres podany w formularzu zamówienia. Jeżeli wybrany przez Klienta produkt jest w danej chwili niedostępny, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Moment otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia uważa się co do zasady za moment zawarcia umowy sprzedaży.

4.      Zamówione produkty są dostarczane na adres wskazany w formularzu zamówienia za pośrednictwem firm kurierskich współpracujących z Biuro Prawne Adam Walas .

5.      Dokument sprzedaży Klient otrzymuje w formie elektronicznej na podany w formularzu zamówienia adres e-mail.

 

Modyfikacja zamówienia

1.      Do momentu rozpoczęcia świadczenia usługi można zmienić zamówienie lub z niego zrezygnować, kontaktując się z Biuro Prawne Adam Walas  poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany na stronie internetowej sklepu.

2.      Jeżeli zapłata za produkty została dokonana z góry, zwrot należności nastąpi wówczas na konto, z którego dokonano płatności, w terminie 7 dni roboczych.

 

Ceny produktów

1.      Ceny podane na stronie Biuro Prawne Adam Walas  są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2.      Ceny znajdujące się przy każdym produkcie nie zawierają kosztów dostawy.

3.      Informacja na temat kosztów dostawy jest przedstawiana Klientowi po wypełnieniu formularza zamówienia i dokonaniu wyboru sposobu płatności.

4.      Ostateczną i wiążącą ceną za dane zamówienie jest kwota wygenerowana na stronie Biuro Prawne Adam Walas  po kompletnym wypełnieniu formularza zamówienia (włącznie z wyborem sposobu płatności) oraz dodatkowo potwierdzona w otrzymanej przez Klienta w wiadomości e-mail.

 

Sposoby płatności

1.      Zapłaty za zamówienie można dokonać:

a.       osobiście gotówką przy odbiorze zamówienia;

b.      przelewem bankowym wykorzystując system płatności elektronicznych.

 

Czas realizacji zamówień

1.      Czas realizacji zamówienia jest podawany przy każdym produkcie. W razie zamówienia kilku produktów różniących się czasem realizacji, czasem realizacji całości zamówienia jest ten podany przy produkcie, na który trzeba czekać najdłużej.

2.      Czas realizacji zamówienia podany przy każdym produkcie to czas orientacyjny, liczony od dnia przyjęcia zamówienia do dnia dostarczenia produktu pod wskazany adres.

3.      W razie niemożności zrealizowania zamówienia w czasie określonym na stronie internetowej sklepu, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Zostanie wówczas zaproponowany nowy termin realizacji zamówienia, nie dłuższy jednak niż 30 dni licząc od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji (strony mogą ustalić dłuższy termin). Klient może również zrezygnować z zamówienia.

 

 

Warunki reklamacji

 

1.      Biuro Prawne Adam Walas  zobowiązuje się dostarczyć Klientowi zamówiony produkt bez wad fizycznych, zmniejszających jego wartość lub użyteczność, w stanie zupełnym oraz o właściwościach, o których Klient został zapewniony podczas składania zamówienia, jak również bez wad prawnych.

2.      W celu zgłoszenia reklamacji należy skontaktować się z Biuro Prawne Adam Walas  za pośrednictwem wskazanego na stronie sklepu adresu e-mail. Gotowy formularz reklamacji jest dostępny do pobrania na stronie internetowej sklepu.

3.      Biuro Prawne Adam Walas  ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni roboczych.

4.      W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Biuro Prawne Adam Walas  wymieni reklamowany produkt na produkt wolny od wad i dostarczy go Klientowi na własny koszt, chyba że możliwa będzie naprawa towaru i klient naprawy zażąda. W przypadku braku możliwości wymiany, bądź naprawy towaru, Klient ma prawo od umowy odstąpić. Klient otrzyma wówczas całkowitą należność za reklamowany produkt w terminie 14 dni roboczych licząc od dnia odstąpienia od umowy.

5.      Klient powinien z góry pokryć koszt wysyłki reklamowanego towaru na adres wskazany w ust. 4 niniejszego punktu. Koszt ten zostanie Klientowi zwrócony przelewem na wskazany przez niego rachunek bankowy. Przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane.

 

 Warunki odstąpienia od umowy

1.      Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania produktu bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wysyłki zwracanego przez Klienta produktu wykraczających ponad kwotę zwykłego najtańszego dostarczenia produktu oferowanego przez Biuro Prawne Adam Walas .

2.      W celu odstąpienia od umowy Klient powinien złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu wraz z dokumentem sprzedaży lub jego kopią.

3.      Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Biuro Prawne Adam Walas  prześle Klientowi na piśmie lub na wskazany adres e-mail potwierdzenie jego otrzymania. Następnie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, Biuro Prawne Adam Walas  zwróci Klientowi wszystkie płatności dokonane przez niego w związku z umową, z zastrzeżeniem ust 1. niniejszego paragrafu. Zwrot płatności będzie dokonany w taki sam sposób, jakiego użył Klient.

4.      Biuro Prawne Adam Walas  zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności, o których mowa w ustępie poprzedzającym, do dnia otrzymania produktu z powrotem.

 

 

Dane osobowe

1.      Warunkiem dokonania zakupów w sklepie internetowym Biuro Prawne Adam Walas  jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów realizacji zamówienia. Zgodę wyraża się poprzez zaznaczenie właściwej opcji na formularzu zamówienia.

2.      Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane na zasadach określonych w Polityce prywatności.

 

Postanowienia końcowe

1.      Warunkiem dokonania zakupów w sklepie internetowym Biuro Prawne Adam Walas  jest zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności. Akceptacji dokonuje się poprzez zaznaczenie właściwej opcji na formularzu zamówienia.

2.      Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.

3.      W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. jedn. z 13 grudnia 2018 r., Dz.U. 2019 poz. 134).

4.      Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 14.05.2020 r.